สารจากผู้อำนวยการ 

การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันเป็นไปอย่างรวดเร็วในทุกด้าน ทั้งทางสังคม การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี การเกิดโรคระบาดที่มีผลกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิตและภาวะสุขภาพของประชาชนอย่างมหาศาล บุคลากรสาธารณสุขโดยเฉพาะพยาบาลมีบทบาทและหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อภาวะสุขภาพของประชาชน ดังนั้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และการเผชิญปัญหาสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง  ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ยังคงดำเนินการตามพันธกิจ วิสัยทัศน์และแผนที่ได้วางไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลและประชาชนให้สามารถดำรงตนอยู่ในสถานการณ์ของโลกตามวิถีชีวิตใหม่ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี อนึ่งทางศูนย์บริการพยาบาลได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้ารับการอบรมและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยได้ยึดถือปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด และมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อรักษา social distancing อย่างเหมาะสม

ในปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564) ทางศูนย์มีการจัดการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง (ระยะเวลาอบรม 16-18 สัปดาห์) เพื่อสนองความต้องการของพยาบาลและหน่วยงานต้นสังกัดหลายสาขา ได้แก่ สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) สาขาการบริหารการพยาบาล สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ ซึ่งได้กำหนดระยะเวลาอบรมไว้แล้ว และที่ยังมิได้กำหนดเวลาอบรมแต่คาดว่าจะเป็นประมาณเดือนสิงหาคม 2564 ได้แก่ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง นอกจากนี้ก็น่าจะมีสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งและสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาตามมา ในส่วนของโครงการอบรมระยะสั้น (3-5 วัน) ทางศูนย์มีการจัดอบรมให้แก่พยาบาลและบุคคลทั่วไปในหัวข้อที่มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์และมีความเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

ท่านที่สนใจในหลักสูตรต่างๆสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ของศูนย์บริการพยาบาล http://www3.nurse.cmu.ac.th/aspnet/NscCmu/Main/Default.aspx และสามารถติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของศูนย์ฯได้ทาง facebook ชื่อ ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหากท่านมีความประสงค์ให้ศูนย์บริการพยาบาลเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรม โครงการหรือหลักสูตรใดๆ สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 053-936074, 053-949151, 081-9925828  โทรสาร : 053-212629 หรือ Email : nsccmunews@gmail.com เรามีความยินดีและพร้อมที่จะให้คำแนะนำและรายละเอียดแก่ท่านเสมอ

รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ ธงชัย
ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

 

วิดีโอศูนย์บริการพยาบาล
ภาพกิจกรรม