ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญพยาบาลผดุงครรภ์และบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับอนามัยเจริญพันธุ์ สุขภาพวัยรุ่นและเยาวชน การดูแลในระยะก่อนตั้งครรภ์ การดูแลในระยะตั้งครรภ์ และการดูแลในระยะหลังคลอด เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่องผดุงครรภ์แนวใหม่ตามยุทธศาสตร์"มีลูกเพื่อชาติ"

ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2560
ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

ได้รับหน่วยคะแนน CNEU 19.00 หน่วย

วัตถุประสงค์
ภายหลังจากการประชุมวิชาการนี้แล้ว ผู้เข้าประชุมจะมีความสามารถดังต่อไปนี้

 • อธิบายหลักการดูแลสุขภาพก่อนตั้งครรภ์ได้
 • อธิบายหลักการส่งเสริมพัฒนาการของทารกในครรภ์และระยะแรกเกิดได้
 • อธิบายหลักการป้องกันความผิดปกติแต่กำเนิดได้

ค่าลงทะเบียน

 • ค่าลงทะเบียนคนละ 3,000 บาท(สามพันบาทถ้วน)

*หมายเหตุไม่รับลงทะเบียนหน้างาน

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครลงทะเบียน 1 ฉบับ
 2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 1 ฉบับ
 3. สำเนาใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน 1 ฉบับ

โปรดส่งเอกสารประกอบการสมัครพร้อมกับชำระค่าลงทะเบียนตามวันเวลาที่กำหนด โดยชำระค่าลงทะเบียนผ่าน

1.บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อบัญชี “ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” เลขที่บัญชี 566–4–12445-8 หรือ

2.บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ สาขาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อบัญชี “ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”เลขที่บัญชี 968-0-05361-9

ช่องทางการส่งเอกสารประกอบการสมัคร
 1. ทางโทรสาร หมายเลข 053-212629
 2. ทาง E-mail nsccmunews@gmail.com
 3. ทางไปรษณีย์ ถึง ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 4. สมัครออนไลน์ที่ www.nurse.cmu.ac.th/nsccmu
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 053-936074, 053-949151, 081-9925828
โทรสาร : 053-212629
Email : nsccmunews@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/nsccmu
 


วิดีโอศูนย์บริการพยาบาล
ภาพกิจกรรม