ความเป็นมา

ศูนย์บริการพยาบาลเป็นหน่วยงานในกำกับ ของคณะพยาบาลศาสตร์ จัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2542 ครั้งแรก เรียกชื่อว่า “สถานบริการพยาบาล” ซึ่งเป็นองค์กรในกำกับที่ขึ้นต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภายใต้การดูแลของคณะพยาบาลศาสตร์ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยและคณะเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ศูนย์บริการพยาบาลจึงเป็นหน่วยงานของส่วนงานวิชาการตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 เพื่อการพัฒนางานของ คณะพยาบาลศาสตร์ มีบทบาทหน้าที่ในการอบรม ให้คำปรึกษาให้ความร่วมมือทางวิชาการแก่หน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วนจัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ เป็นแหล่งเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์สร้างเครือข่ายกับองค์การต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของคณะพยาบาลศาสตร์จากการให้บริการวิชาการด้วยศูนย์บริการพยาบาลประกอบด้วย 2 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์บริการพยาบาล และหอพักนักศึกษาในกำกับคณะพยาบาลศาสตร์

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาศูนย์บริการพยาบาลได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นแก่บุคลากรสุขภาพในประเทศไทยโดยเฉลี่ยปีละ 20 โครงการ และมีผู้เข้ารับการอบรมเฉลี่ย 1,400-2,000 คนต่อปี มีการบริการทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้ให้บริการทั้งในและต่างประเทศทุกระดับ

 

 
 
 
วิดีโอศูนย์บริการพยาบาล
ภาพกิจกรรม