วิสัยทัศน์

ศูนย์บริการพยาบาล มีวิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นหน่วยงาน บริการวิชาการแก่สังคมที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับบริบทตามความต้องการของชุมชนและสังคม มีการบริหารจัดการที่คุ้มค่าคุ้มทุน และมีบริการที่พักอาศัยร่วมกับแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา

 

วิดีโอศูนย์บริการพยาบาล
ภาพกิจกรรม