ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญพยาบาลวิชาชีพและอาจารย์พยาบาล เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่องการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0

ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560
ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

ได้รับหน่วยคะแนน CNEU 18.50 หน่วย

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการมีความสามารถดังนี้

 • มีความรู้ความเข้าใจในการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0
 • มีความรู้ความเข้าใจแนวทางในการนำความรู้ทางการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ในไทยแลนด์ 4.0 ไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล
 • ตระหนักถึงความสำคัญของการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในการปฏิบัติการพยาบาล
ค่าลงทะเบียน
 • ค่าลงทะเบียนคนละ 3,000 บาท(สามพันบาทถ้วน)
*หมายเหตุไม่รับลงทะเบียนหน้างาน

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครลงทะเบียน 1 ฉบับ
 2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 1 ฉบับ
 3. สำเนาใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน 1 ฉบับ

โปรดส่งเอกสารประกอบการสมัครพร้อมกับชำระค่าลงทะเบียนตามวันเวลาที่กำหนด โดยชำระค่าลงทะเบียนผ่าน

1.บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อบัญชี “ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” เลขที่บัญชี 566–4–12445-8 หรือ

2.บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ สาขาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อบัญชี “ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”เลขที่บัญชี 968-0-05361-9

ช่องทางการส่งเอกสารประกอบการสมัคร
 1. ทางโทรสาร หมายเลข 053-212629
 2. ทาง E-mail nsccmunews@gmail.com
 3. ทางไปรษณีย์ ถึง ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 4. สมัครออนไลน์ที่ www.nurse.cmu.ac.th/nsccmu
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 053-936074, 053-949151, 081-9925828
โทรสาร : 053-212629
Email : nsccmunews@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/nsccmu
 
วิดีโอศูนย์บริการพยาบาล
ภาพกิจกรรม