ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20

ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 10 มิถุนายน 2561
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 3. ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
กำหนดการรับสมัครและกำหนดการสอบคัดเลือก
 • ปิดรับสมัคร วันที่ 15 ธันวาคม 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทาง www.nurse.cmu.ac.th/nsccmu
 • สอบข้อเขียน วันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 08.30-10.00 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 12 มกราคม 2561
 • รายงานตัว ทางโทรศัพท์ ระหว่างวันที่ 12-19 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ หากไม่สามารถมารายงานตัวตามวัน เวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะเรียกลำดับสำรองแทนต่อไป
 • ชำระค่าลงทะเบียน 40,000 บาท ระหว่างวันที่ 15-26 มกราคม 2561
ค่าลงทะเบียน
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องชำระค่าลงทะเบียนคนละ 40,000 บาท(สี่หมื่นบาทถ้วน)
ผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี "ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" เลขที่บัญชี 566-4-12445-8 หรือ บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ สาขาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี "ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" เลขที่บัญชี 968-0-05361-9
โดยค่าลงทะเบียนนี้เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทนวิทยากรค่าเอกสารประกอบการบรรยาย ค่าสถานที่จัดอบรม และแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ(ไม่รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าหนังสือและตำราที่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมต้องซื้อเพื่อการศึกษา และค่าใช้จ่ายในการฝึกภาคปฏิบัติ)

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครลงทะเบียน
 2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์
 3. หนังสืออนุมัติให้ลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชา
 4. สำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครจำนวน 300 บาท ผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี "ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" เลขที่บัญชี 566-4-12445-8 หรือ บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ สาขาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี "ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" เลขที่บัญชี 968-0-05361-9
ส่งเอกสารการสมัครได้ทาง
 • E-mail : nsccmunews@gmail.com
 • โทรสาร : 053-212629
 • ไปรษณีย์ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
 • สมัครออนไลน์ ที่ www.nurse.cmu.ac.th/nsccmu
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 
วิดีโอศูนย์บริการพยาบาล
ภาพกิจกรรม