พันธกิจ

  1. เป็นแหล่งจัดหาทุนสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2. จัดหลักสูตรเฉพาะทางให้ความรู้ต่อเนื่อง สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร ทางการพยาบาล นักศึกษา ประชาชนและสังคม
  3. จัดประชุมวิชาการ ฝึกอบรม สัมมนาแก่บุคลากรทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ
  4. ให้บริการที่พักอาศัยที่มีความสะดวก สบาย สะอาดและปลอดภัยแก่นักศึกษาและผู้เข้าพักอาศัย
  5. แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในด้านวิชาการ การวิจัย เพื่อสนับสนุนการบริการวิชาการ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

 

วิดีโอศูนย์บริการพยาบาล
ภาพกิจกรรม