ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 7

ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 24 มิถุนายน 2561
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 8 มกราคม 2561

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

 1. เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งที่ไม่หมดอายุ
 2. เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล และ/หรือด้านการศึกษาพยาบาล ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 3. เป็นผู้ที่หน่วยงานต้นสังกัดอนุมัติให้เข้ารับการอบรม
 4. สามารถเข้ารับการอบรมได้เต็มเวลาของหลักสูตร
กำหนดการรับสมัคร
 • ปิดรับสมัครวันที่ 8 มกราคม 2561
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 15 มกราคม 2561 ทางเว็บไซต์ http://www.nurse.cmu.ac.th/nsccmu
 • รายงานตัวทางโทรศัพท์ ระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2561
 • ชำระค่าลงทะเบียน 40,000 บาท ระหว่าง วันที่ 15-26 มกราคม 2561
 • วันเปิดเรียนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
ค่าลงทะเบียน
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องชำระค่าลงทะเบียนคนละ 40,000 บาท(สี่หมื่นบาทถ้วน)
ผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี "ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" เลขที่บัญชี 566-4-12445-8 หรือ บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ สาขาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี "ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" เลขที่บัญชี 968-0-05361-9
โดยค่าลงทะเบียนนี้เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทนวิทยากรค่าเอกสารประกอบการบรรยาย ค่าสถานที่จัดอบรม และแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ(ไม่รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าหนังสือและตำราที่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมต้องซื้อเพื่อการศึกษา และค่าใช้จ่ายในการฝึกภาคปฏิบัติ)

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครลงทะเบียน
 2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์
 3. หนังสืออนุมัติให้ลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชา
ส่งเอกสารการสมัครได้ทาง
 • E-mail : nsccmunews@gmail.com
 • โทรสาร : 053-212629
 • ไปรษณีย์ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
 • สมัครออนไลน์ ที่ www.nurse.cmu.ac.th/nsccmu
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 
วิดีโอศูนย์บริการพยาบาล
ภาพกิจกรรม