ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 7

ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 20 พฤษภาคม 2561
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

 1. ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
 2. ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 3. มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไม่เป็นโรคอันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาอบรม
กำหนดการรับสมัคร
 • ปิดรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ทางเว็บไซต์ http://www.nurse.cmu.ac.th/nsccmu
 • รายงานตัวทางโทรศัพท์ ระหว่างวันที่ 6-15 ธันวาคม 2560
 • ชำระค่าลงทะเบียน 40,000 บาท ระหว่าง วันที่ 12-22 ธันวาคม 2560
 • วันเปิดเรียนวันที่ 29 มกราคม 2561
ค่าลงทะเบียน
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องชำระค่าลงทะเบียนคนละ 40,000 บาท(สี่หมื่นบาทถ้วน)
ผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี "ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" เลขที่บัญชี 566-4-12445-8 หรือ บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ สาขาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี "ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" เลขที่บัญชี 968-0-05361-9
โดยค่าลงทะเบียนนี้เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทนวิทยากรค่าเอกสารประกอบการบรรยาย ค่าสถานที่จัดอบรม และแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ(ไม่รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าหนังสือและตำราที่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมต้องซื้อเพื่อการศึกษา และค่าใช้จ่ายในการฝึกภาคปฏิบัติ)

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครลงทะเบียน
 2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์
 3. หนังสืออนุมัติให้ลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชา
ส่งเอกสารการสมัครได้ทาง
 • E-mail : nsccmunews@gmail.com
 • โทรสาร : 053-212629
 • ไปรษณีย์ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
 • สมัครออนไลน์ ที่ www.nurse.cmu.ac.th/nsccmu
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 
วิดีโอศูนย์บริการพยาบาล
ภาพกิจกรรม