ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญพยาบาลและบุคลากรสุขภาพอื่นๆ จากสถานบริการสุขภาพของรัฐและเอกชนคณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาพยาบาล เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่องความปลอดภัยในผู้ป่วยเด็ก (Pediatric Patient Safety) : แนวพัฒนาสู่บริการที่มีคุณภาพ

ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2561

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับ

 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเด็ก
 • แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการดูแลด้านความปลอดภัยในการพยาบาลผู้ป่วยเด็ก
 • โอกาสและเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพยาบาลผู้ป่วยเด็กกับวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นๆ
ค่าลงทะเบียน
 • ค่าลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท(สองพันบาทถ้วน)
*หมายเหตุ ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครลงทะเบียน 1 ฉบับ
 2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 1 ฉบับ
 3. สำเนาใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน 1 ฉบับ

โปรดส่งเอกสารประกอบการสมัครพร้อมกับชำระค่าลงทะเบียนตามวันเวลาที่กำหนด โดยชำระค่าลงทะเบียนผ่าน

1.บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อบัญชี “ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” เลขที่บัญชี 566–4–12445-8 หรือ

2.บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ สาขาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อบัญชี “ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”เลขที่บัญชี 968-0-05361-9

ช่องทางการส่งเอกสารประกอบการสมัคร
 1. ทางโทรสาร หมายเลข 053-212629
 2. ทาง E-mail nsccmunews@gmail.com
 3. ทางไปรษณีย์ ถึง ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 4. สมัครออนไลน์ที่ www.nurse.cmu.ac.th/nsccmu
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 053-936074, 053-949151, 081-9925828
โทรสาร : 053-212629
Email : nsccmunews@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/nsccmu
 
วิดีโอศูนย์บริการพยาบาล
ภาพกิจกรรม