ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วม การอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 27 พฤษภาคม 2561
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

 1. เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือ สาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขั้นหนึ่ง
 2. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติดไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือตามความเห็นชอบของกรรมการหลักสูตร
 3. เป็นผู้ที่หน่วยงานต้นสังกัดอนุมัติเข้ารับการอบรม
กำหนดการรับสมัคร
 • ปิดรับสมัคร 29 ธันวาคม 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 8 มกราคม 2561 ทางเว็บไซต์ http://www.nurse.cmu.ac.th/nsccmu
 • รายงานตัวทางโทรศัพท์ 8 - 12 มกราคม 2561
 • ชำระค่าลงทะเบียน 8 – 26 มกราคม 2561
 • วันเปิดเรียน 5 กุมภาพันธ์ – 27 พฤษภาคม 2561
 • วันรับใบประกาศนียบัตร 25 พฤษภาคม 2561
ค่าลงทะเบียน
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องชำระค่าลงทะเบียนคนละ 40,000 บาท(สี่หมื่นบาทถ้วน)
ผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี "ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" เลขที่บัญชี 566-4-12445-8 หรือ บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ สาขาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี "ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" เลขที่บัญชี 968-0-05361-9
โดยค่าลงทะเบียนนี้เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทนวิทยากรค่าเอกสารประกอบการบรรยาย ค่าสถานที่จัดอบรม และแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ(ไม่รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าหนังสือและตำราที่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมต้องซื้อเพื่อการศึกษา และค่าใช้จ่ายในการฝึกภาคปฏิบัติ)

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครลงทะเบียน
 2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์
 3. หนังสืออนุมัติให้ลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชา
ส่งเอกสารการสมัครได้ทาง
 • E-mail : nsccmunews@gmail.com
 • โทรสาร : 053-212629
 • ไปรษณีย์ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
 • สมัครออนไลน์ ที่ www.nurse.cmu.ac.th/nsccmu
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 

วิดีโอศูนย์บริการพยาบาล
ภาพกิจกรรม