ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 12

ระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม - 25 พฤศจิกายน 2561
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอบรม

 1. เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง(ใบอนุญาตที่ไม่หมดอายุ)
 2. เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยบำบัดพิเศษ/หอผู้ป่วยวิกฤต และมีประสบการณ์ในการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 3. เป็นผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก
กำหนดการรับสมัครและการสอบคัดเลือก
 • ปิดรับสมัครวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ทางเว็บไชต์ www.nurse.cmu.ac.th/nsccmu
 • สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 8 มิถุนายน 2561
 • รายงานตัว ทางโทรศัพท์ ระหว่างวันที่ 11-22 มิถุนายน 2561
 • ชำระค่าลงทะเบียน 45,000 บาท ระหว่างวันที่ 11-29 มิถุนายน 2561
ค่าลงทะเบียน
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องชำระค่าลงทะเบียนคนละ 45,000 บาท(สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี "ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" เลขที่บัญชี 566-4-12445-8 หรือ บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ สาขาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี "ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" เลขที่บัญชี 968-0-05361-9
โดยค่าลงทะเบียนนี้เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทนวิทยากรค่าเอกสารประกอบการบรรยาย ค่าสถานที่จัดอบรม และแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ(ไม่รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าหนังสือและตำราที่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมต้องซื้อเพื่อการศึกษา และค่าใช้จ่ายในการฝึกภาคปฏิบัติ)

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครลงทะเบียน
 2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์
 3. หนังสืออนุมัติให้ลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชา
 4. สำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครจำนวน 300 บาท ผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี "ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" เลขที่บัญชี 566-4-12445-8 หรือ บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ สาขาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี "ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" เลขที่บัญชี 968-0-05361-9
ส่งเอกสารการสมัครได้ทาง
 • E-mail : nsccmunews@gmail.com
 • โทรสาร : 053-212629
 • ไปรษณีย์ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
 • สมัครออนไลน์ ที่ www.nurse.cmu.ac.th/nsccmu
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 
วิดีโอศูนย์บริการพยาบาล
ภาพกิจกรรม