ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญบุคลากรทีมสุขภาพจากสถานบริการสุขภาพของรัฐและเอกชน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาพยาบาล และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยแบบผสมผสานทางสุขภาพ (Mixed Method Research in Health Sciences)

ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

วัตถุประสงค์

 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานได้แก่ ความเป็นมาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ ชนิด การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายผล รวมทั้งการฝึกทักษะใน การเขียนโครงร่างการวิจัยแบบผสมผสานได้อย่างถูกต้อง
 • เข้าใจวิธีการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยแบบผสมผสานทางสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
 • สามารถวิเคราะห์ และแปลผลข้อมูล โดยเฉพาะการใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Nvivo)
 • สามารถวิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลเชิงปริมาณโดยเฉพาะการใช้โปรแกรม AMOS
ค่าลงทะเบียน
 • ค่าลงทะเบียนคนละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)
*หมายเหตุไม่รับลงทะเบียนหน้างาน

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครลงทะเบียน 1 ฉบับ
 2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 1 ฉบับ
 3. สำเนาใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน 1 ฉบับ

โปรดส่งเอกสารประกอบการสมัครพร้อมกับชำระค่าลงทะเบียนตามวันเวลาที่กำหนด โดยชำระค่าลงทะเบียนผ่าน

1.บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อบัญชี “ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” เลขที่บัญชี 566–4–12445-8 หรือ

2.บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ สาขาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อบัญชี “ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”เลขที่บัญชี 968-0-05361-9

ช่องทางการส่งเอกสารประกอบการสมัคร
 1. ทางโทรสาร หมายเลข 053-212629
 2. ทาง E-mail nsccmunews@gmail.com
 3. ทางไปรษณีย์ ถึง ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 4. สมัครออนไลน์ที่ www.nurse.cmu.ac.th/nsccmu
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 053-936074, 053-949151, 081-9925828
โทรสาร : 053-212629
Email : nsccmunews@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/nsccmu
 

 
วิดีโอศูนย์บริการพยาบาล
ภาพกิจกรรม