ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญบุคลากรทีมสุขภาพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ และคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาทางการพยาบาล และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง รักษ์ตา : การดูแลด้วยรักและเข้าใจในยุคสังคมดิจิตอลของพยาบาลวิชาชีพ

ระหว่างวันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2561
ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2561

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้

 • เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ปัญหาทางตาและการจัดการปัญหาสำหรับผู้รับบริการทุกกลุ่มวัย
 • เพิ่มพูนความรู้ หลักการ และแนวทางปฏิบัติที่ทันสมัยเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือสุขภาพตาของผู้รับบริการในยุคดิจิตอล
 • ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลและแก้ไขปัญหาทางตาที่ต้องอาศัยนวัตกรรม อุปกรณ์ยุคดิจิตอลทางตาในการดูแลผู้รับบริการ
ค่าลงทะเบียน
 • ค่าลงทะเบียนคนละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
*หมายเหตุไม่รับลงทะเบียนหน้างาน

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครลงทะเบียน 1 ฉบับ
 2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 1 ฉบับ
 3. สำเนาใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน 1 ฉบับ

โปรดส่งเอกสารประกอบการสมัครพร้อมกับชำระค่าลงทะเบียนตามวันเวลาที่กำหนด โดยชำระค่าลงทะเบียนผ่าน

1.บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อบัญชี “ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” เลขที่บัญชี 566–4–12445-8 หรือ

2.บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ สาขาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อบัญชี “ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”เลขที่บัญชี 968-0-05361-9

ช่องทางการส่งเอกสารประกอบการสมัคร
 1. ทางโทรสาร หมายเลข 053-212629
 2. ทาง E-mail nsccmunews@gmail.com
 3. ทางไปรษณีย์ ถึง ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 4. สมัครออนไลน์ที่ www.nurse.cmu.ac.th/nsccmu
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 053-936074, 053-949151, 081-9925828
โทรสาร : 053-212629
Email : nsccmunews@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/nsccmu
 
 
 
 
วิดีโอศูนย์บริการพยาบาล
ภาพกิจกรรม