ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ(รับสมัครตั้งแต่วุฒิ ม.3 ขึ้นไป)เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 

ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2561
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขยายเวลารับสมัครไปจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอบรม

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3(ม.ต้น) และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 2. มีใบรับรองแพทย์ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และไม่ปรากฏอาการของโรคจิต
กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 มิถุนายน 2561
 • สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 มิถุนายน 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 25 มิถุนายน 2561
ค่าลงทะเบียน
ผู้ผ่านการคัดเลือกชำระค่าลงทะเบียนคนละ 30,000 บาท(สามหมื่นบาทถ้วน) โดยค่าลงทะเบียนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทนวิทยากร เอกสารประกอบการสอนสถานที่จัดการอบรมรวมถึงแหล่งฝึกปฏิบัติทั้งในและนอกสถานที่

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครลงทะเบียน 1 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
 4. ใบรับรองแพทย์
 5. สำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครจำนวน 300 บาท ผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี "ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" เลขที่บัญชี 566-4-12445-8 หรือ บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ สาขาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี "ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" เลขที่บัญชี 968-0-05361-9
ส่งเอกสารการสมัครได้ทาง
 • E-mail : nsccmunews@gmail.com
 • โทรสาร : 053-212629
 • ไปรษณีย์ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
 • สมัครออนไลน์ ที่ www.nurse.cmu.ac.th/nsccmu
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 053-936074, 053-949151, 081-9925828
โทรสาร : 053-212629
Email : nsccmunews@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/nsccmu

 
 

วิดีโอศูนย์บริการพยาบาล
ภาพกิจกรรม