ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพแห่งประเทศไทย The Thailand centre for Evidence Based Health Care : A JBI Center of Excellence (TCEBH:JBI EC) ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลที่จบการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาโท และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review)

ระหว่างวันที่ 3 - 7 กันยายน 2561
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ

 1. บอกความหมายและความสำคัญของการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบได้
 2. อธิบายขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบได้
 3. ทำการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบในเรื่องที่สนใจได้
ค่าลงทะเบียน
รวมค่าธรรมของ JBI 150 $ AUD แล้ว
 • สมัคร Module 1 และ 2 วันที่ 3 - 5 กันยายน 2561 คนละ 10,000 (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
 • สมัคร Module 1 - 3 วันที่ 3 - 7 กันยายน 2561 คนละ 13,000 (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
(หมายเหตุ : ผู้เรียนต้องเรียน Module 1 ทุกคน)

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครลงทะเบียน 1 ฉบับ
 2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 1 ฉบับ
 3. สำเนาใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน 1 ฉบับ

โปรดส่งเอกสารประกอบการสมัครพร้อมกับชำระค่าลงทะเบียนตามวันเวลาที่กำหนด โดยชำระค่าลงทะเบียนผ่าน

1.บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อบัญชี “ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” เลขที่บัญชี 566–4–12445-8 หรือ

2.บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ สาขาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อบัญชี “ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”เลขที่บัญชี 968-0-05361-9

ช่องทางการส่งเอกสารประกอบการสมัคร
 1. ทางโทรสาร หมายเลข 053-212629
 2. ทาง E-mail nsccmunews@gmail.com
 3. ทางไปรษณีย์ ถึง ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 4. สมัครออนไลน์ที่ www.nurse.cmu.ac.th/nsccmu
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 053-936074, 053-949151, 081-9925828
โทรสาร : 053-212629
Email : nsccmunews@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/nsccmu
 
 

วิดีโอศูนย์บริการพยาบาล
ภาพกิจกรรม