ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพแห่งประเทศไทย The Thailand centre for Evidence Based Health Care : A JBI Center of Excellence (TCEBH:JBI EC) ขอเรียนเชิญผู้ที่เคยผ่านการอบรม Systematic Review มาอย่างน้อยแล้ว 2 Modules ขึ้นไป เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Systematic Review Protocol Development

ระหว่างวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2561
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้สนใจในการทำ Systematic review ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการเขียนรายงานการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
 2. เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้สามารถจัดทำรายงานการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากการพัฒนาโครงร่างการทบทวนวรรณกรรม และ การทำการทบทวนวรรณกรรมโดยใช้ SUMARI เพื่อส่งตีพิมพ์ในฐานข้อมูลของ The Joanna Briggs Institute และอื่นที่เกี่ยวข้องได้
ค่าลงทะเบียน
 • ค่าลงทะเบียนคนละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)
(หมายเหตุ : ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครลงทะเบียน 1 ฉบับ
 2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 1 ฉบับ
 3. สำเนาใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน 1 ฉบับ

โปรดส่งเอกสารประกอบการสมัครพร้อมกับชำระค่าลงทะเบียนตามวันเวลาที่กำหนด โดยชำระค่าลงทะเบียนผ่าน

1.บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อบัญชี “ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” เลขที่บัญชี 566–4–12445-8 หรือ

2.บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ สาขาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อบัญชี “ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”เลขที่บัญชี 968-0-05361-9

ช่องทางการส่งเอกสารประกอบการสมัคร
 1. ทางโทรสาร หมายเลข 053-212629
 2. ทาง E-mail nsccmunews@gmail.com
 3. ทางไปรษณีย์ ถึง ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 4. สมัครออนไลน์ที่ www.nurse.cmu.ac.th/nsccmu
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 053-936074, 053-949151, 081-9925828
โทรสาร : 053-212629
Email : nsccmunews@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/nsccmu
 
 

วิดีโอศูนย์บริการพยาบาล
ภาพกิจกรรม