ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21

ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 - 10 มีนาคม 2562
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอบรม

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 3. ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
กำหนดการรับสมัครและการสอบคัดเลือก
 • ปิดรับสมัครวันที่ 30 กันยายน 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ทางเว็บไชต์ www.nurse.cmu.ac.th/nsccmu
 • สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 16 ตุลาคม 2561
 • รายงานตัว ทางโทรศัพท์ ระหว่างวันที่ 16-26 ตุลาคม 2561
 • ชำระค่าลงทะเบียน 40,000 บาท ระหว่างวันที่ 16-31 ตุลาคม2561
ค่าลงทะเบียน
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องชำระค่าลงทะเบียนคนละ 40,000 บาท(สี่หมื่นบาทถ้วน)
ผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี "ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" เลขที่บัญชี 566-4-12445-8 หรือ บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ สาขาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี "ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" เลขที่บัญชี 968-0-05361-9
โดยค่าลงทะเบียนนี้เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทนวิทยากรค่าเอกสารประกอบการบรรยาย ค่าสถานที่จัดอบรม และแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ(ไม่รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าหนังสือและตำราที่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมต้องซื้อเพื่อการศึกษา และค่าใช้จ่ายในการฝึกภาคปฏิบัติ)

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครลงทะเบียน
 2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์
 3. หนังสืออนุมัติให้ลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชา
 4. สำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครจำนวน 300 บาท ผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี "ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" เลขที่บัญชี 566-4-12445-8 หรือ บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ สาขาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี "ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" เลขที่บัญชี 968-0-05361-9
ส่งเอกสารการสมัครได้ทาง
 • E-mail : nsccmunews@gmail.com
 • โทรสาร : 053-212629
 • ไปรษณีย์ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
 • สมัครออนไลน์ ที่ www.nurse.cmu.ac.th/nsccmu
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 


วิดีโอศูนย์บริการพยาบาล
ภาพกิจกรรม