ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 13

ระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

 1. เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ที่ไม่หมดอายุ
 2. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 3. มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไม่เป็นโรคอันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาอบรม
 4. กรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้ให้ขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการหลักสูตร

กำหนดการรับสมัครและการสอบคัดเลือก

 • ปิดรับสมัครวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
 • รายงานตัว ทางโทรศัพท์ ระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561
 • ชำระค่าลงทะเบียน 45,000 บาท ระหว่างวันที่ 12-23 พฤศจิกายน 2561
ค่าลงทะเบียน
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องชำระค่าลงทะเบียนคนละ 45,000 บาท(สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี "ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" เลขที่บัญชี 566-4-12445-8 หรือ บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ สาขาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี "ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" เลขที่บัญชี 968-0-05361-9
โดยค่าลงทะเบียนนี้เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทนวิทยากรค่าเอกสารประกอบการบรรยาย ค่าสถานที่จัดอบรม และแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ(ไม่รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าหนังสือและตำราที่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมต้องซื้อเพื่อการศึกษา และค่าใช้จ่ายในการฝึกภาคปฏิบัติ)

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครลงทะเบียน
 2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์
 3. หนังสืออนุมัติให้ลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชา
ส่งเอกสารการสมัครได้ทาง
 • E-mail : nsccmunews@gmail.com
 • โทรสาร : 053-212629
 • ไปรษณีย์ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
 • สมัครออนไลน์ ที่ www.nurse.cmu.ac.th/nsccmu
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 053-936074, 053-949151, 081-9925828
โทรสาร : 053-212629
Email : nsccmunews@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/nsccmu

 
 
วิดีโอศูนย์บริการพยาบาล
ภาพกิจกรรม