วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นแหล่งจัดหาทุนสนับสนุนการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2. เพื่อเป็นแหล่งเพิ่มพูนความรู้ต่อเนื่องทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนาวิชาการแก่บุคลากรสุขภาพ คณาจารย์และนักศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  3. เพื่อส่งเสริมการใช้ศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรให้บริการแก่สังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ
  4. เพื่อให้บริการที่พักอาศัยด้วยบรรยากาศของการเรียนรู้และมีความสะดวก สบาย สะอาดและปลอดภัย
  5. เพื่อประสานความร่วมมือ และทรัพยากรในการบริการวิชาการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

 

วิดีโอศูนย์บริการพยาบาล
ภาพกิจกรรม