หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการเจ็บป่วยและบาดเจ็บเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและทวีความรุนแรงขึ้นจนทำให้ผู้ป่วยเข้าสู่ภาวะวิกฤต ด้วยเหตุนี้ผู้ป่วยวิกฤตจึงมีจำนวนมากขึ้น ทำให้จำนวนเตียงในหอผู้ป่วยวิกฤตที่มีอย่างจำกัดไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วยดังกล่าว  บ่อยครั้งที่ผู้ป่วยเหล่านี้ต้องได้รับการดูแลอยู่ในหอผู้ป่วยสามัญซึ่งเป็นปัญหาที่ยุ่งยากและมีความเสี่ยงสูง  พยาบาลผู้ดูแลจึงจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจในการประเมินผู้ป่วยเพื่อค้นหาปัญหาวิกฤตและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการดูแลผู้ป่วยวิกฤตให้ถูกต้องตั้งแต่ในระยะแรก ๆ เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และสามารถลดอัตราการตายลงได้ อนึ่ง ยังมีพยาบาลจบใหม่จำนวนหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องทำงานในหอผู้ป่วยวิกฤตที่โรงพยาบาลเริ่มเปิด และยังไม่สามารถเข้ารับการอบรมเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตได้

ระหว่างวันที่ 19 - 23 เมษายน 2564 อบรมทาง Online ผ่าน Application Zoom
**ขยายเวลารับสมัครไปจนถึงวันที่ 16 เมษายน 2564**

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม

 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเจ็บป่วยวิกฤต
 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง และการจัดการทางการพยาบาลในปัญหาวิกฤต
 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดูแลแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยวิกฤต
สิ่งที่ท่านจะได้รับก่อนการประชุม
 • ก่อนการประชุมวิชาการออนไลน์ ศูนย์บริการพยาบาลจะนำส่งเล่มเอกสารประกอบการประชุมพร้อมกระเป๋าและใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนให้ท่านทางบริการจัดส่งพัสดุเคอรี่ เอ็กซ์เพรส กรุณากรอกที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ชัดเจน
ค่าลงทะเบียน
 • ค่าลงทะเบียน คนละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครลงทะเบียน 1 ฉบับ
 2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 1 ฉบับ
 3. สำเนาใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน 1 ฉบับ

โปรดส่งเอกสารประกอบการสมัครพร้อมกับชำระค่าลงทะเบียนตามวันเวลาที่กำหนด โดยชำระค่าลงทะเบียนผ่าน

บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อบัญชี “ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” เลขที่บัญชี 566–4–12445-8

ช่องทางการส่งเอกสารประกอบการสมัคร
 1. ทางโทรสาร หมายเลข 053-212629
 2. ทาง E-mail nsccmunews@gmail.com
 3. ทางไปรษณีย์ ถึง ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 4. สมัครออนไลน์ที่ www.nurse.cmu.ac.th/nsccmu
*หมายเหตุไม่รับลงทะเบียนหน้างาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 053-936074, 053-949151, 081-9925828
โทรสาร : 053-212629
Email : nsccmunews@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/nsccmu
 
 
 
วิดีโอศูนย์บริการพยาบาล
ภาพกิจกรรม