หลักการและเหตุผล

การปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดการพัฒนาของพยาบาลเวชปฏิบัติในยุคที่มีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโรค/โลกยุคปัจจุบันดังกล่าว พยาบาลวิชาชีพต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ต่อเนื่องให้มีความทันสมัยเข้ากับเหตุการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาเวชปฏิบัติ  ปัจจุบันการปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพ การวินิจฉัยความผิดปกติจากการประเมินภาวะสุขภาพ  การรักษาโรคเบื้องต้นในกลุ่มอาการต่าง ๆ ทั้งในระยะเร่งด่วน ระยะเฉียบพลัน และโรคที่พบบ่อย รวมถึงระบุแนวการประเมินปัญหาที่ซับซ้อนจากการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพ การดูแลรักษาโรคเบื้องต้น และความเปลี่ยนแปลงสุขภาพเบื้องต้น การจัดการกับความเจ็บป่วยเรื้อรัง ตลอดจนการเรียนรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและปัญหาการฟ้องร้อง การศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มบทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติ และการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการรักษาโรคเบื้องต้นให้ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ

ระหว่างวันที่ 10 - 14 พฤษภาคม 2564 อบรมทาง Online ผ่าน Application Zoom
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

วัตถุประสงค์

 • เพื่อทบทวนความรู้หลักการวินิจฉัยโรค การส่งตรวจและการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาโรคเบื้องต้น รวมทั้งการใช้ยาและข้อควรระวังในการใช้ยาของพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
 • เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สมรรถนะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติบทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป  ในการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
 • เพื่อสร้างและขยายเครือข่าย การประสานความร่วมมือระหว่างพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปในหน่วยงานทุกภาคส่วน
สิ่งที่ท่านจะได้รับก่อนการประชุม
 • ก่อนการประชุมวิชาการออนไลน์ ศูนย์บริการพยาบาลจะนำส่งเล่มเอกสารประกอบการประชุมพร้อมกระเป๋าและใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนให้ท่านทางบริการจัดส่งพัสดุเคอรี่ เอ็กซ์เพรส กรุณากรอกที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ชัดเจน
ค่าลงทะเบียน
 • ค่าลงทะเบียน คนละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครลงทะเบียน 1 ฉบับ
 2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 1 ฉบับ
 3. สำเนาใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน 1 ฉบับ

โปรดส่งเอกสารประกอบการสมัครพร้อมกับชำระค่าลงทะเบียนตามวันเวลาที่กำหนด โดยชำระค่าลงทะเบียนผ่าน

บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อบัญชี “ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” เลขที่บัญชี 566–4–12445-8

ช่องทางการส่งเอกสารประกอบการสมัคร
 1. ทางโทรสาร หมายเลข 053-212629
 2. ทาง E-mail nsccmunews@gmail.com
 3. ทางไปรษณีย์ ถึง ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 4. สมัครออนไลน์ที่ www.nurse.cmu.ac.th/nsccmu
*หมายเหตุไม่รับลงทะเบียนหน้างาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 053-936074, 053-949151, 081-9925828
โทรสาร : 053-212629
Email : nsccmunews@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/nsccmu
 
 
 

 

วิดีโอศูนย์บริการพยาบาล
ภาพกิจกรรม