หลักการและเหตุผล

การพัฒนาเด็กปฐมวัยนั้น ช่วงอายุตั้งแต่เกิดจนถึง 6 ปี ถือเป็นช่วงสำคัญที่สุดของการพัฒนาชีวิต เนื่องจากเป็นระยะที่สมองพัฒนาอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้เด็กมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย สังคมและสติปัญญา โดยเน้นการส่งเสริมพัฒนาการสมองและการเรียนรู้ตามวัย การส่งเสริมโภชนาการ การส่งเสริมสุขภาพปากฟัน  เนื่องจากเด็กวัยนี้อาจมีปัญหาพฤติกรรมหรือโรคที่ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลเด็กนอกจากบิดามารดาได้แก่ ครูและผู้ดูแลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย การพัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กเพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่จะดูแลเด็กปฐมวัยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพสู่ Thailand 4.0  ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในยุค new normal และโรคระบาด Covid 19 เพื่อให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัยต่อไป

ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2564 อบรมทาง Online ผ่าน Application Zoom
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2564

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้ทราบถึงความสำคัญของการเจริญเติบโตและพัฒนาการในเด็กปฐมวัยเด็กปฐมวัย (2-6 ปี)
 2. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสามารถประเมินการเจริญเติบโตและคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยเด็กปฐมวัย (2-6 ปี)
 3. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมการแลกเลี่ยนประสบการณ์แนวทางในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยเด็กปฐมวัย (2-6 ปี)
ค่าลงทะเบียน
 • ค่าลงทะเบียน คนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครลงทะเบียน 1 ฉบับ
 2. สำเนาใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน 1 ฉบับ

โปรดส่งเอกสารประกอบการสมัครพร้อมกับชำระค่าลงทะเบียนตามวันเวลาที่กำหนด โดยชำระค่าลงทะเบียนผ่าน

บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อบัญชี “ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” เลขที่บัญชี 566–4–12445-8

ช่องทางการส่งเอกสารประกอบการสมัคร
 1. ทางโทรสาร หมายเลข 053-212629
 2. ทาง E-mail nsccmunews@gmail.com
 3. ทางไปรษณีย์ ถึง ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 4. สมัครออนไลน์ที่ www.nurse.cmu.ac.th/nsccmu

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 053-936074, 053-949151, 081-9925828
โทรสาร : 053-212629
Email : nsccmunews@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/nsccmu
 
 
 
วิดีโอศูนย์บริการพยาบาล
ภาพกิจกรรม