หลักการและเหตุผล

โรคติดเชื้อยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ระบบทางเดินหายใจที่เชื้อแพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็ว ส่งผลให้มีผู้ป่วยจำนวนมากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล รวมทั้งโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำที่ยังคงก่อให้เกิดปัญหา เช่นวัณโรค ซึ่งปัจจุบันพบว่าเชื้อวัณโรคดื้อต่อยารักษาวัณโรคหลายขนานเมื่อผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นโรคอุบัติใหม่หรือโรคอุบัติซ้ำเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล มีโอกาสเกิดการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล ส่งผลให้บุคลากรผู้ให้การดูแลผู้ป่วยเกิดการติดเชื้อและเจ็บป่วยได้หากบุคลากรขาดความรู้ด้านการป้องกันการติดเชื้อ ผู้ป่วยที่มีการเจ็บป่วยรุนแรง มีภูมิต้านทานต่ำมีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อจากโรงพยาบาลและผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการสอดใส่อุปกรณ์การแพทย์เข้าสู่ร่างกาย อาจได้รับเชื้อและเกิดการติดเชื้อที่สัมพันธ์กับการสอดใส่อุปกรณ์ได้การติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งผลกระทบรุนแรงทั้งต่อผู้ป่วยและครอบครัว บุคลากรและโรงพยาบาล

ครั้งที่ 1 หลักการพื้นฐานการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ได้รับ 12.5 หน่วยคะแนน CNEU)
ระหว่างวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2565

ครั้งที่ 2 แนวปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่สำคัญ (ได้รับ 13 หน่วยคะแนน CNEU)
ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2565

อบรมทาง Online ผ่าน Application Zoom 

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ

 1. หลักการพื้นฐานการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
 2. แนวทางการปฏิบัติกิจกรรมสำคัญเพื่อป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์
ค่าลงทะเบียน
 • ค่าลงทะเบียนการอบรมครั้งที่ 1 และ 2 คนละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
 • ค่าลงทะเบียนการอบรมเฉพาะครั้งที่ 1 คนละ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
 • ค่าลงทะเบียนการอบรมเฉพาะครั้งที่ 2 คนละ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบามถ้วน)

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครลงทะเบียน 1 ฉบับ
 2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 1 ฉบับ
 3. สำเนาใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน 1 ฉบับ

โปรดส่งเอกสารประกอบการสมัครพร้อมกับชำระค่าลงทะเบียนตามวันเวลาที่กำหนด โดยชำระค่าลงทะเบียนผ่าน

บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อบัญชี “ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” เลขที่บัญชี 566–4–12445-8

ช่องทางการส่งเอกสารประกอบการสมัคร
 1. ทางโทรสาร หมายเลข 053-212629
 2. ทาง E-mail nsccmunews@gmail.com
 3. ทางไปรษณีย์ ถึง ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 4. สมัครออนไลน์ที่ www.nurse.cmu.ac.th/nsccmu

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 053-936074, 053-949151, 081-9925828
โทรสาร : 053-212629
Email : nsccmunews@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/nsccmu
 
 
 
วิดีโอศูนย์บริการพยาบาล
ภาพกิจกรรม