หลักการและเหตุผล

โรคติดเชื้อเป็นปัญหาสาธารณสุขที่มีความสำคัญในทุกประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ในแต่ละปีมีผู้ป่วยโรคติดเชื้อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศเพิ่มมากขึ้น นอกจากการเจ็บป่วยและการสูญเสียชีวิตแล้ว ยังทำให้ต้องสูญเสียทางเศรษฐกิจ เนื่องจากผู้ป่วยต้องนอนรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น นอกจากนี้โรคติดเชื้อยังอาจเกิดขึ้นกับบุคลากรในโรงพยาบาล หากขาดมาตรฐานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นโรงพยาบาลต่างๆ จำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อลดการติดเชื้อในโรงพยาบาลลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพลงและไม่เกิดการแพร่กระจายเชื้อสู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 7 สิงหาคม 2565
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 (รับจำนวนจำกัด 50 คนเท่านั้น)

วัตถุประสงค์

ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมในหลักสูตรมีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อในประเทศไทย นโยบายด้านสุขภาพ นโยบายและแผนด้านการป้องกันและควบโรคติดเชื้อ ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อ แนวทางการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ สามารถปฏิบัติตามบทบาทของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ ประเมินภาวะสุขภาพและคัดกรองผู้ป่วยโรคติดเชื้อ พัฒนางานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ นำผลการวิจัยหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อได้

กำหนดการรับสมัคร

 • ปิดรับสมัคร วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 1 มีนาคม 2565
 • รายงานตัวทางโทรศัพท์ เบอร์ 053-936074 ระหว่างวันที่ 1 - 7 มีนาคม 2565
 • ชำระค่าลงทะเบียน 45,000 บาท ระหว่างวันที่ 1 - 14 มีนาคม 2565
ชำระค่าลงทะเบียนตามวันเวลาที่กำหนด โดยชำระค่าลงทะเบียนผ่าน
บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อบัญชี “ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” เลขที่บัญชี 566–4–12445-8
 

ค่าลงทะเบียน

 • ค่าลงทะเบียน คนละ 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมทุกคนต้องนำประวัติการรับวัคซีนหรือผลการตรวจ Antibody ต่อเชื้อ ดังต่อไปนี้มาแสดงในวันเปิดอบรม
 • ไข้หวัดใหญ่ ,บาดทะยัก คอตีบ ไอกรน ,หัก คางทูม หัดเยอรมัน
 • โรคสุกใส ,ไวรัสตับอักเสบ ซี และผลการอ่านภาพเอกเรย์ทรวงอก ไม่เกิน 1 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครลงทะเบียน
 2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์
 3. หนังสืออนุมัติให้ลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชา
ช่องทางการส่งเอกสารประกอบการสมัคร
 1. ทางโทรสาร หมายเลข 053-212629
 2. ทาง E-mail nsccmunews@gmail.com
 3. ทาง Line ID : NSCCMUลงทะเบียน/เบอร์ 081-9925828
 4. ทางไปรษณีย์ ถึง ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 5. สมัครออนไลน์ที่ www.nurse.cmu.ac.th/nsccmu
  **หมายเหตุไม่รับลงทะเบียนหน้างาน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 053-936074, 053-949151, 081-9925828
โทรสาร : 053-212629
Email : nsccmunews@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/nsccmu


 
วิดีโอศูนย์บริการพยาบาล
ภาพกิจกรรม