รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย

Chaweewan Thongchai

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล

สังกัด : ศูนย์บริการพยาบาล

โทรศัพท์ : 053-949160

อีเมล์ : chaweewan.t@cmu.ac.th 

 

นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์

Chalermchai Phumkokrux

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน  หน่วยบริหารทั่วไป

สังกัด : ศูนย์บริการพยาบาล

โทรศัพท์ : 053-936074

อีเมล์ : chalermchai.p@cmu.ac.th

 

นางสาวปาริกัญญา คันธเรศ

Parikunya Kuntarest

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน  หน่วยการเงินและบัญชี

สังกัด : ศูนย์บริการพยาบาล

โทรศัพท์ : 053-936074

อีเมล์ : parikunya.k@cmu.ac.th

 

นางสาวนุศร จิตวิชา

Nusorn Chitwicha

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน หน่วยวิชาการจัดอบรม

สังกัด : ศูนย์บริการพยาบาล

โทรศัพท์ : 053-949151

อีเมล์ : nusorn.c@cmu.ac.th

 

นางสาวมัลลิกา อุดมสิน

Mullika Udomsin

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน หน่วยประชาสัมพันธ์และเลขานุการ

สังกัด : ศูนย์บริการพยาบาล

โทรศัพท์ : 053-949151

อีเมล์ : mullika.u@cmu.ac.th

  นางสาวธิดารัตน์ แสนจันทร์

Thidarat Saenchan

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน นักการเงินและบัญชี

สังกัด : ศูนย์บริการพยาบาล

โทรศัพท์ : 053-936074

อีเมล์ : thidarat.sa@cmu.ac.th

 

นายเอกนรินทร์  ไชยวุฒิ

Eaknarin  Chaiyawooth 

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

สังกัด : ศูนย์บริการพยาบาล

โทรศัพท์ : 053-936074

อีเมล์ : eaknarin.c@cmu.ac.th

 

นางสาวชาณิดา เขียวคำ

Chanida  Kawekham

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน  หน่วยธุรการ

สังกัด : ศูนย์บริการพยาบาล

โทรศัพท์ : 053-936074

อีเมล์ : chanida.k@cmu.ac.th

 

บุคลากรหอพักในกำกับ
คณะพยาบาลศาสตร์

นางพัชรพร แผ่นทอง

patcharaporn phantong

ตำแหน่ง : ผู้จัดการหอพักในกำกับฯ

สังกัด : ศูนย์บริการพยาบาล

โทรศัพท์ : 053-936075

อีเมล์ : patcharaporn.ph@cmu.ac.th

  นางภัทราวดี ประชากรณ์

pattaravadee prachakorn

ตำแหน่ง : หน่วยบัญชี/พัสดุ

สังกัด : ศูนย์บริการพยาบาล

โทรศัพท์ : 053-946079 ต่อ 104

อีเมล์ : pattaravadee.p@cmu.ac.th

  นางสาวพรชุลี รังสิยารมณ์

Pornchulee Rungsiyarom

ตำแหน่ง : หน่วยธุรการ/การเงิน

สังกัด : ศูนย์บริการพยาบาล

โทรศัพท์ : 053-936079

อีเมล์ : pornchulee.r@cmu.ac.th

 

นายนันท์ ไหวคิด

Nun Waikid

ตำแหน่ง : หน่วยช่าง/อาคารสถานที่

สังกัด : ศูนย์บริการพยาบาล

โทรศัพท์ : 053-946079 ต่อ 104

อีเมล์ : nun.w@cmu.ac.th

 

วิดีโอศูนย์บริการพยาบาล
ภาพกิจกรรม