• NSCCMU Apply
  • NSCCMU Apply
  • NSCCMU Apply
  • NSCCMU Apply
  • NSCCMU Apply
ขั้นตอนการสมัคร หลักสูตรที่เปิดอบรม (online)

1

เลือก ประเภทหลักสูตรที่เปิดอบรม
ระยะสั้น หรือ เฉพาะทาง

2

เลือก หลักสูตรที่ต้องการอบรม

3

กรอก ข้อมูลตามแบบฟอร์ม
แนบไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

4

กดส่งข้อมูลขั้นตอน 1: เลือก ประเภทหลักสูตรที่เปิดอบรม ระยะสั้น หรือ เฉพาะทาง
ระยะสั้น
เฉพาะทาง


ขั้นตอน 2 : เลือก หลักสูตรที่ต้องการอบรม
วันเริ่มสมัคร - วันสมัครวันสุดท้าย
วันเริ่มการอบรม - วันสิ้นสุดการอบรม
ชื่อหลักสูตร
ประเภท course
ดูเพิ่มเติม
ยกเลิก


ขั้นตอน 3 :กรอก ข้อมูลตามแบบฟอร์ม แนบไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
อัพโหลดไฟล์
อัพโหลด
หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา, สำเนาใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ,
กรณีหลักสูตรมีค่าสมัครเรียน กรุณาแนบสำเนาใบโอนเงินมาด้วย


Please confirm sending appllication
-- กรุณากรอกตัวเลขยืนยันการส่ง --

ส่งใบสมัคร
วันที่เปิด และปิดรับสมัคร ถึง
วันที่เปิด และปิดรับสมัคร ถึง
บาท