วิธีล้างมือในเด็ก

จัดทำโดย
          โครงการ “กระบวนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคของหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำศูนย์เด็กเล็ก

แนะนำหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก

หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชื่อว่า เด็กจะเติบโตอย่างมีคุณภาพได้ จะต้องได้รับการเลี้ยงดูให้มีสุขภาพสมบูรณ์และมีการเจริญเติบโต พัฒนาการตามวัย ทั้งทางร่ายกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ด้วยความรัก ความอบอุ่น ทั้งจากครอบครัวและผู้ดูแลเด็ก การจัดบริการดูแลเด็กในหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็กจึงมุ่งเน้นให้เด็กได้รับการสร้างเสริมสุขภาพ ให้มีการเจริญเติบโตที่เหมาะสม...อ่านเพิ่มเติม >>

การจัดบริการในหน่วยสาธิตฯ

3  การบริการที่ได้รับจากหน่วยสาธิต ฯ เด็กจะได้รับการดูแลจากบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการดูแลเด็กภายใต้การนิเทศงานของพยาบาลและอาจารย์พยาบาลที่เชียวชาญทางการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ซึ่งนอกจากเด็กจะได้รับการดูแลเพื่อให้ได้รับความสุขสบายทางด้านร่างกายแล้ว เด็กยังได้รับการดูแลในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1. ด้านโภชนาการ...อ่านเพิ่มเติม >>

กิจกรรมที่ผ่านมา

DSC_0652.jpg งานปีใหม่ 2560
DSC_0883.jpg งานปีใหม่ 2559