logo
line decor
กิจกรรม | คณะกรรมการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ
line decor


 

   
ความเป็นมา

สุขภาพถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของชุมชนและสังคม เป็นทั้งอุดมการณ์และหลักประกันความมั่นคงของชาติ สาระสำคัญในมาตรา 6 ของร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ได้ระบุการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ถึงจินตนาการ การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน คือ การพัฒนาที่มุ่งสร้างสุขภาพของประชาชนและสังคม การบรรลุสุขภาพซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล จึงมีความจำเป็นที่บุคคลจะต้องตระหนักในความรับผิดชอบต่อสุขภาพ มีวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ อีกทั้งมีสมรรถนะในการควบคุมสุขภาพของตนเองหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การใช้กลยุทธ์ของการสร้างเสริมสุขภาพ
องค์การอนามัยโลกได้ผลักดันแนวคิดของการสร้างเสริมสุขภาพอย่างจริงจังนับแต่การประชุมนานาชาติครั้งแรกเรื่อง “การสร้างเสริมสุขภาพ : การเคลื่อนสู่การสาธารณสุขแนวใหม่” ที่กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา ปี พ.ศ. 2529 ซึ่งได้มีการประกาศกฎบัตรออตตาวา เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ที่นานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้มีการขานรับ นำการสร้างเสริมสุขภาพเป็นนโยบายในการพัฒนาสุขภาวะของสังคม แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพที่ได้นำมาดำเนินการมาก ภายหลังการประกาศกฎบัตรออตตาวา คือ การส่งเสริมสุขภาพตามสถานที่ เช่น การจัดสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่เหล่านี้เป็นต้น
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นองค์การด้านสุขภาพและการศึกษาที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบและมีภาระสำคัญในการนำนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพลงสู่การปฏิบัติอย่าง แท้จริงรับผิดชอบในการดูแลด้านสุขภาพ โดยมีความเชื่อว่าการศึกษาพยาบาลเป็นการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลให้มีศักยภาพ มีความรับผิดชอบ เป็นผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน การเสริมสร้างจิตสำนึกต่อความรับผิดชอบต่อสุขภาพ การเป็นแบบอย่างด้านสุขภาพจึงเป็นความรับผิดชอบส่วนหนึ่งของคณะฯ ที่จำเป็นต้องผลักดันเข้าสู่การเป็นองค์การพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพภายใต้ยุทธศาสตร์ตามกฎบัตรออตตาวา 5 ประการ คือ นโยบายสาธารณเพื่อสุขภาพ การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อสุขภาพ การพัฒนาทักษะส่วนบุคคลการสร้างกิจกรรมชุมชนให้เข้มแข็ง และการปรับเปลี่ยนระบบสุขภาพ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับบรรลุสุขภาวะทั้งกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณหรือปัญญา รวมทั้งองค์การต้องมีสุขภาพดี มีการเรียนรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม และมีการปรับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายสูงสุดคือ สุขภาวะ

 
 
 :: ลิงค์เวปไซต์ด้านสุขภาพ
รายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช.
 
             

คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพองค์กรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นองค์กรส่งเสริมสุขภาพ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ติดต่อ raymoul@chiangmai.ac.th
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ