คณะกรรมการ รุ่น ปี 2545 - 2549
รศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล ประธานกรรมการ
รศ. ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ กรรมการ
รศ.ดร. สุกัญญา ปริสัญญกุล กรรมการ
อ. นันทา เลียววิริยะกิจ กรรมการ
นาง พรพิมล มาภักดี กรรมการและเหรัญญิก
รศ. วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์ กรรมการและเลขานุการ
ผศ.ดร.กนกพร สุคำวัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110/407 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
สำนักงานชั่วคราว ห้องโถงชั้น1 หอพักในกำกับ2 (หอพยาบาล)
โทรศัพท์และโทรสาร (66-53) 946077, 946079, 220033 ต่อ 101