รศ. วิลาวัลย์ เสนารัตน์ ประธานกรรมการ
รศ. ประยงค์ ลิ้มตระกูล รองประธานกรรมการ
รศ.ดร. สุกัญญา ปริสัญญกุล กรรมการ

รศ. ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ กรรมการ
ผศ. ศิริพร เปลี่ยนผดุง กรรมการ
รศ. วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์ กรรมการและเลขานุการ
ผศ.ดร.กนกพร สุคำวัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110/407 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
สำนักงานชั่วคราว ห้องโถงชั้น1 หอพักในกำกับ2 (หอพยาบาล)
โทรศัพท์และโทรสาร (66-53) 946077, 946079, 220033 ต่อ 101