ดำริการจัดตั้งมูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ (พ.ศ. 2530-2536) พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณาเห็นว่า การมีมูลนิธิฯ จะช่วงส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีความคล่องตัวมากขึ้น จึงได้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานการขอจดทะเบียนหลายครั้ง แต่เนื่องจากมีเหตุขัดข้องบางประการ จึงได้มีการชะลอ การต่อตั้งไว้ระยะหนึ่ง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2543 รองศาสตราจารย์ วิลาวัลย์ เสนารัตน์ คณบดี (พ.ศ. 2536-2544) ได้พิจารณาดำเนินการก่อตั้งให้สำเร็จตามที่มุ่งหมายไว้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกลุ่มหนึ่งดำเนินการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ และรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ง ชาติ ให้จัดตั้งมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2543 และได้รับดำเนินการจดทะเบียนเป็น มูลนิธิพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2543 โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีทุนเริ่มดำเนินการจำนวน 500,000 บาท

 
มูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110/407 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
สำนักงานชั่วคราว ห้องโถงชั้น1 หอพักในกำกับ2 (หอพยาบาล)
โทรศัพท์และโทรสาร (66-53) 946077, 946079, 220033 ต่อ 101